Mariagerfjord Kommune skal tage stilling til at blive en del af Socialkompas

4. juni 2024
Mariagerfjord Kommune skal tage stilling til at blive en del af Socialkompas

Mariagerfjord Kommune har i dag ikke et samlet elektronisk overblik over, hvilke tilbud der findes til borgere i forskellige målgrupper og livssituationer. Det kan derfor være udfordrende for fagpersonale, borgere og pårørende at orientere sig i Mariagerfjord Kommunes tilbudsvifte. Udvalget for Sundhed og Omsorg har på dagsordenen i dag kl. 18.00 at behandle nedenstående.

Behovet går på tværs af fagenheder og civilsamfund og er desuden at finde i både kommunens ungestrategi og visionsarbejdet for Social, Sundhed og Omsorg. Senest er der i budgetaftalen 2024 indskrevet en beslutning om, at Der laves et lettilgængeligt elektronisk overblik med søgefunktion, så den enkelte fagprofessionelle eller borger kan finde de rette tilbud, når de står med et barn/en ung/forældre, med en specifik problemstilling. Med overblikket ønskes at lette processen for borgere, pårørende og fagpersonale, som skal orientere sig i kommunens tilbudsvifte.

Administrationen har undersøgt flere platforme og har på den baggrund besluttet at arbejde videre med Socialkompas.

Hvad kan platformen:
Socialkompas er et lokalt tilbudsoverblik udviklet af Frivilligcenter Aarhus i samarbejde med Aarhus Kommune. FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp) har via Finanslovmidler fået til opgave at udbrede og implementere platformen lokalt i en række kommuner for perioden 2022-2026. Socialkompas tilgås via hjemmesiden www.socialkompas.dk

Såfremt Socialkompas er implementeret i kommunen, kan borgere, pårørende og medarbejdere via hjemmesiden tilgå et samlet lokalt overblik over tilbud og aktiviteter. Platformen har en søgefunktion, der letter adgangen til tilbud og aktiviteter målrettet en specifik udfordring eller livssituation (eks. angst, ensomhed, depression).

FriSe har en klar ambition om, at alle, der er interesserede og fremsætter en realiserbar plan for lokal implementering, skal have mulighed for adgang til Socialkompas og skal kunne anvende den lokalt i kommunen. Interessetilkendegivelsen skal derfor ses som en måde hvorpå, Socialkompas får de bedst mulige opstartsvilkår.

Der kan linkes til tilbudsoverblikket på www.mariagerfjord.dk

Interessetilkendegivelse:
Udgangspunktet for at blive en del af Socialkompas er en interessetilkendegivelse, hvor Mariagerfjord Kommune skal beskrive et bud på en lokal udbredelse af Socialkompas. I interessetilkendegivelsen kigger FriSe efter kvalificerede og realiserbare planer for lokal implementering, udbredelse og drift. De vægter særligt bredt funderede lokale samarbejder på tværs af kommune og civilsamfund og ser gerne, at der indgås en samarbejdsaftale mellem kommune, lokal civilsamfundsaktør og FriSe. FriSe behandler løbende nye interessetilkendegivelser.

I Mariagerfjord Kommune arbejdes der på en revidering af samarbejdsaftalen med Frivilligcenter Mariagerfjord, så denne indeholder en beskrivelse af samarbejde omkring Socialkompas.

Punktet behandles parallelt i Udvalget for Børn og Familie, Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse samt Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Økonomi
Udgifter forbundet med Socialkompas dækkes af en ekstern donation tilgået til Mariagerfjord Kommune netop med det formål at understøtte aktiviteter indenfor det sociale område. Der sker tildeling af midler til Frivilligcenter Mariagerfjord samt intern understøttelse i form af studentermedhjælpere.

Anskaffelse af Socialkompas evalueres efter 2 år.