Nu sker der noget omkring Kanalområdet i Hadsund

6. marts 2020
Nu sker der noget omkring Kanalområdet i Hadsund

Anledning

Af Klaus Hansen

Fagudvalget Teknik og Miljø i Mariagerfjord holder møde den 9. marts. Et af punkterne er Hadsund kanalområde – Præcisering af byggefelter

I forbindelse med salg af arealer ved kanalområdet på Hadsund Havn, skal der foretages en præcisering af byggefelter, stier og offentlig parkering.
Byrådet skal tage stilling til områdets disponering som grundlag for udbud og efterfølgende lokalplanlægning.

Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:
At de justerede byggefelter godkendes.
At der udlægges ny offentlig parkering ved Vestergade.
At planlagt sti fra Banktorvet til kanalområdet udgår.

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte 21. december 2013 Udviklingsstrategi Hadsund. I processen blev der blandt andet arbejdet konkret med den fremtidige anvendelse af havnearealet vest for broen ved den nye kanal. Dette arbejde blev samlet i en Værdi- og kvalitetsmanual for området. Manualen lagde sig tæt op ad den eksistrerende planlægning for området, men havde dog enkelte elementer som ikke var i overensstemmelse med planlægningen. Et af disse elementer var en grøn kile med stiforbindlese mellem Banktorvet og Kanalen.

Byrådet besluttede, at det videre arbejde med Værdi- og kvalitetsmanualen og udviklingen af området omkring kanalen skulle oversendes til Udvalget for Teknik og Miljø.

Fagenheden Teknik og Byg har derfor efterfølgende udarbejdet en forskønnelsesplan for havneområdet. Planen, der er vedtaget af Byrådet 28. februar 2019, indeholder permanente anlæg af stier og pladser, men også midlertidige forskønnelsestiltag i form af beplantning. I den forbindelse er den grønne kile mellem Banktorvet og kanalen ikke anlagt, men planlagt markeret med en række træer.

Desuden indeholder planen anlæg af både permanente og midlertidige offentlig parkeringspladser.

I forbindelse med forberedelsen af salgsudbud er der en række spørgsmål, som skal afklares, inden arealerne kan sættes til salg. To af disse spørgsmål relaterer sig til den fysiske planlægning for området:

Skal der reserveres plads til flere offentlige p-pladser i området, end planlægningen foreskriver?
Skal den grønne kile mellem Bankpladsen og kanalen fastholdes?
Flere offentlige p-pladser

Genoptræningscentret på Storegade har ytret behov for flere p-pladser. Centret har i en længere periode benyttet de ubebyggede arealer på havneområdet, men i forbindelse med salg af arealerne skal det afklares, om der skal reserveres særskilt parkeringsareal til genoptræningscentret. På vedhæftede bilag, er der angivet et areal i den nordlige del Byggefelt D, hvor der med ombygning kan etableres ca. 20 p.pladser.

Der har været en række velbesøgte arrangementer på havnen. I den forbindelse har der været behov for mange p-pladser, og også i disse tilfælde er de ubebygede arealer blevet benyttet til parkering. På vedhæftede bilag har Fagenheden angivet de offentlige p-pladser, som umiddelbart vurderes som minimum at være behov for i området – ikke mindst i lyset af forventede besøgende til havneområdets faciliteter. Det er dog ikke muligt at forudsige det fremtidige parkeringsbehov i området.

Den grønne kile mellem Banktorvet og kanalen
Den hidtil planlagte, grønne kile til forbindelse af Bankpladsen med kanalområdet opdeler byggefelt D således, at det bliver svært at bebygge.

Samtidig forudsætter etableringen af den grønne kile, at bebyggelsen på Banktorvet 4 nedrives.

Præcisering af byggefelter ved Kanalområdet i Hadsund behandles i Udvalget for Teknik og Miljø den 9. marts.

Hadsund og omegn

Se flere artikler